روش اثبات خیانت در امانت

 

روش اثبات خیانت در امانت

خیانت در امانت در حالتی مطرح می شود که مالی به امین سپرده می شود. و او آن را تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود نموده و آن را پس نمی دهد. در صورتی که مال مورد امانت موجود باشد ، بهتر است مالک یا متصرف قانونی آن را به صورت قانونی به وسیله ی اظهار نامه مطالبه کند . مدارکی که مالک یا متصرف قانونی برای اثبات ادعای خیانت در امانت نیاز دارد ،سندی است که نشان دهنده سپردن مال به متهم باشد. این سند می تواند نشان دهنده عقد باشد . مانند عقود عاریه ، وکالت ، و …… می تواند به صورت اوراق قیمومت و ولایت باشد و نیز می تواند به صورت وصی باشد . مانند وصیت هتلداری که کلید اتاق مسافر به او سپرده شده و مرتکب خیانت در امانت شود. راهها و روش اثبات خیانت در امانت : شرایط سپردن عبارتند از : ۱- سپرده شدن مال به امین : اگر شخصی مالی را خود به دست آورده باشد ، ارتکاب خیانت در امانت توسط وی ممکن نیست . اگر امین فوت کرده و ورثه او مال سپرده شده به امین را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال کنند ، مرتکب جرم خیانت در امانت نشده اند. ۲- سپرده شدن به یکی ازطرق قانونی : مثلا درسرقت مطرح نیست. ۳ – شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن . اگر غاصب مالی را به امین دهد و امین به جای پس دادن به او مال را به صاحب اصلی آن بدهد ، مرتکب خیانت در امانت نیست. – تحقق این جرم نیاز به وجود عقد نیست . هرنوع سپرده شدن مال برای هرکار با اجرت یا بی اجرت است. تعلق مال به غیر : در صورتی که امین ، مالک عین مال سپرده شده به او باشد و پس از سپرده شدن ، آن را پس ندهد ، نمی توان آن را خیانت در امانت دانست. منشا رابطه حقوقی امانی ممکن است قرار داد ، قانون یا عرف باشد . ( رابطه امانی عرفی مانند این مثال که مسافری کلید اتاقش را به هتلدار می دهد. ) منبع : گروه وکلای تهران